THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 09/2018
Cập nhật lúc: 10/09/2019
 
 

     TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:…5…/KH-SCN                                                                   Giồng Riềng, ngày 30  tháng 08 năm 2019            

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 4

(02/9- 07/9/19)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 4( cập nhật điểm vào sổ và trên mạng  , phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11,12

- Kiểm tra 15 phút Sinh 12,11,10,CN 10,11,12.

- Chuẩn bị dự giờ thao giảng

GV cả tổ

 

 

GV được PC

GV dạy 12

GV cả tổ

 

 

Tuần 5

(9/9 -14/9/19)

 

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 5, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Vào điểm kiểm tra 15 phút Sinh 10,11;CN 10,11,12

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11,12

GV cả tổ

 

 

GV  cả tổ

GV cả tổ

GV được PC

 

Tuần 6

(16/9- 21/9/19)

 

 

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 6, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng , phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Họp tổ chuyên môn (19/09/2019  vào lúc 14giờ  phổ biến 1 số vấn đề của tổ)

- Nộp hồ sơ cá nhân tại phòng thực hành Sinh vào sáng thứ 5(19/9/2019 )

- Kiểm tra việc cập nhật điểm trên mạng của GV

GV cả  tổ

 

GV cả  tổ

GV cả  tổ

GV được PC

GV được PC

GV cả tổ

 

 

 Thúy

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 7

(23/9 -28/9/19)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 7, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng , phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11

- Họp tổ chuyên môn (26/9/2019 vào lúc 14 giờ )

GV cả  tổ

 

 

GV cả  tổ

GV được PC

GV cả tổ

 


                                                                                               
                      TỔ TRƯỞNG

                                                                                                         

                                                                            Ngô Kim Thúy                                                                                                                                          

                                        

 

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn