THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 06/ 2020
Cập nhật lúc: 03/06/2020
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số : 22/ KH -SCN                    Giồng Riềng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

                                      KẾ HOẠCH THÁNG 06/ 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

   

 

     Tuần 15

01/6-06/6

- Dạy theo PPCT tuần 15

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Kiểm tra HKII môn công nghệ

- Họp tổ chuyên môn lúc 9 h00 ngày 4/06/2020

( Hội thảo chuyên đề cấp tổ môn Công nghệ 10 – Líl chuẩn bị nội dung)

GV cả tổ

GV cả tổ

 

Thúy, Hạnh

GV được phân công

GV dạy CN

GV cả tổ

Líl + GV cả tổ

 

     Tuần 16

08/6-13/6

- Dạy theo PPCT tuần 16

- Phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Hoàn thành các cột điểm vào sổ và trên mạng

- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Kiểm tra HKII môn công nghệ

- Ôn tập kiểm tra HKII môn Sinh 10,11

- Họp tổ chuyên môn lúc 9 h00 ngày 11/06/2020

( Đánh giá kết quả bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020)

GV cả tổ

GV cả tổ

 

Thúy, Hạnh

GV được phân công

GV dạy CN

GV dạy CN

GV cả tổ

GV cả tổ

 

 

    Tuần 17

15/6-20/6

Kiểm tra HKII tập trung

 

GV cả tổ

 

 

  

     Tuần 18

22/6-27/6

- Dạy theo PPCT tuần 18 – Kết thúc chương trình

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Tổng kết điểm và vào học bạ

- Họp tổ chuyên môn lúc 9 h00 ngày 25/06/2020

( Đánh giá xếp loại cuối năm 2020)

GV cả tổ

GV cả tổ

 

GV cả tổ

 

GV cả tổ

 

 

                                                                                                TTCM

                         
                                                                                           Ngô Kim Thúy

                       

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn