THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020
Cập nhật lúc: 11/10/2020
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:…5…/KH-SCN                                                          Giồng Riềng, ngày 02  tháng 10 năm 2020            

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

Thời gian

                Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 5

(5/10- 10/10/20)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 5, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Vào điểm kiểm tra 15 phút Sinh 10,11;CN 10,11,12

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K11

- Dạy thêm theo kế hoạch

GV cả tổ

 

GV cả tổ

GV cả tổ

GV được PC

GV được phân công

 

 

Tuần 6

(12/10- 17/10/20)

 

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 6, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng , phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Họp tổ chuyên môn (15/10/20  vào lúc 14 giờ phổ biến 1 số vấn đề của tổ)

- Kiểm tra việc cập nhật điểm trên mạng của GV

GV cả  tổ

 

GV cả  tổ

GV cả  tổ

GV được PC

GV được PC

GV cả tổ

Thúy

 

Tuần 7

(19/10- 24/10/20)

 

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 7, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng , phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Nộp hồ sơ cá nhân tại phòng thực hành Sinh vào sáng thứ 5(22/10/2020 )

GV cả  tổ

 

 

GV cả  tổ

GV được PC

GV được PC

GV cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 8

(26/10 -31/10/20)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 8, cập nhật điểm vào sổ và trên mạng , phê kí sổ đầu bài đầy đủ )

- Thực hiện thao giảng dự giờ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Họp tổ chuyên môn (29/10/2020 vào lúc 14 giờ )

GV cả  tổ

 

 

GV cả  tổ

GV được PC

GV được PC

GV cả tổ

 


                                                                                               
                      TỔ TRƯỞNG

                                                                                                         

                                                                            Ngô Kim Thúy                                                                                                                                          


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn