THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 05/ 2020
Cập nhật lúc: 03/06/2020
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số : 18/ KH -SCN                           Giồng Riềng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THÁNG 05/ 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

   

 

     Tuần 11

04/5-9/5

- Dạy theo PPCT tuần 11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Kiểm tra HKII Sinh 12C

GV cả tổ

GV cả tổ

 

Hạnh, Thúy

GV dạy 12

 

    

    

     Tuần 12

11/5-16/5

- Dạy theo PPCT tuần 12

- Kiểm tra HKII Sinh 12A

- Kiểm tra 1 tiết Sinh 10

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Hoàn thành tổng kết điểm Sinh 12

- Họp tổ chuyên môn lúc 14 ngày 14/05/2020

GV cả tổ

GV dạy 12

GV dạy 10

Hạnh, Thúy

GV cả tổ

 

GV dạy 12

 

 

  

     Tuần 13

18/5-23 /5

- Dạy theo PPCT tuần 13

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Vào điểm 15 phút lần 2 các khối lớp

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Thúy

GV cả tổ

 

GV cả tổ

 

     Tuần 14

25/5-30/5

- Dạy theo PPCT tuần 14

- Dạy thêm trong nhà trường

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Hoàn thành điểm miệng

- Họp tổ chuyên môn lúc 14 h ngày 28/05/2020

GV cả tổ

GV được phân công

GV cả tổ

 

GV cả tổ

 

 

 

                                                                                                TTCM

 
                                                                                           Ngô Kim Thúy

                       

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn