THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 03/ 2019
Cập nhật lúc: 11/03/2019
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số : 18/ KH -SCN                                  Giồng Riềng, ngày 01 tháng 3 năm 2019

                                        

KẾ HOẠCH THÁNG 03/ 2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

   

 

     Tuần 8

04/3-9/3

- Dạy theo PPCT tuần 8

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Ôn tập kiểm tra 45 phút Sinh 11

- kiểm tra 45 phút Sinh 11,CN 10

- Dự giờ thao giảng

GV cả tổ

GV cả tổ

 Hạnh, Sương

GV được phân công

GV dạy 11

Líl

GV cả tổ

 

    

    

     Tuần 9

11/3-16/3

- Dạy theo PPCT tuần 9

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Kiểm tra 45 phút Sinh 11

- Dự giờ thao giảng

- Họp tổ chuyên môn lúc 14 h ngày 15/03/2019

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Sương

GV cả tổ

 GV dạy 11

GV cả tổ

GV cả tổ

 

  

     Tuần 10

18/3-23/3

- Dạy theo PPCT tuần 10

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ tuần 11 BGH kiểm tra

- Dự giờ thao giảng

- Nộp hồ sơ giáo án tại phòng thực hành Sinh (23/3/2019)

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Sương

GV cả tổ

 GV cả tổ

GV cả tổ

 

     Tuần 11

25/3-30/3

- Dạy theo PPCT tuần 11

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Dự giờ thao giảng

- Họp tổ chuyên môn lúc 14h ngày 29/03/2019

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Sương

GV cả tổ

 GV cả tổ

GV cả tổ

 

 

                                                                                                                             TTCM

 

 

    Ngô Kim Thúy

                       


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn