THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Phát âm đuôi -S & -ES
Cập nhật lúc: 02/10/2021
Lý thuyết - Bài tập áp dụng và Đáp án về phát âm đuôi -S/-ES
 PRONOUNCING -S/-ES ENDINGS

A. Lý thuyết:

Có 4 trường hợp có đuôi –S/ -ES:

+ Danh từ số nhiều: How many penS are there in your schoolbag?

+ Động từ thì hiện tại đơn sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít: He goES to school by bus

+ Sở hữu cách của danh từ: Mary'S brother is a doctor

+ Dạng rút gọn của "is" hoặc "has": He'S been a famous student since he was 15 years old

Có 3 cách phát âm đuôi –S/ -ES:

Cách 1. Được phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /f/, /p/, /k/, /t/, /θ/

Examples

Word class

Transciption

Meaning

Develops

v

/dɪˈveləpS/

Phát triển

Meets

v

/miːtS/

Gặp gỡ

Books

n

/bʊkS/

Những cuốn sách

Laughs

v

/ læfS/

Những tiếng cười

Months

n

/mʌnθS/

Nhiều tháng

2. Phát âm là /ɪz/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

Examples

Word class

Transciption

Meaning

Kisses

v/n

/'kɪsIZ/

Hôn/ Những nụ hôn

Dances

v

/'dænsIZ/

Nhảy múa

Boxes

n

/'bɑːksIZ/

Những chiếc hộp

Roses

n

/'roʊzIZ/

Những bông hoa hồng

Dishes

n

/'dɪʃIZ/

Những chiếc đĩa (thức ăn)

Rouges

v

/'ruːʒIZ/

Đánh phấn hồng

Watches

v

/'wɑːtʃIZ/

Xem

Changes

v

/'tʃeɪndʒIZ/

Thay đổi

Chú ý

Trường hợp đặc biệt với âm /θ/ sẽ có 2 cách đọc là /z/ hoặc /s/ khi thêm _s vào cuối câu, ví dụ:

Examples

Word class

Transciption

Meaning

Baths

n/v

/bæθS/ - /bæðZ/

Tắm

3. Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

Examples

Word class

Transciption

Meaning

Pubs

n

/pʌbZ/

Những quán rượu

Birds

n

/bɜːrdZ/

Những con chim

Buildings

n

/ˈbɪldɪŋZ/

Những cao ốc

Lives

v

/ lɪvZ/

Sống; ở

Breathes

v

/briːðZ/

Thở

Rooms

n

/ruːmZ/

Những căn phòng

Means

v

/miːnZ/

Nghĩa là, ý là

Things

n

/θɪŋZ/

Nhiều thứ

Fills

v

/fɪlZ/

Điền vào, lấp đầy

Cars

n

/kɑːrZ/

Những chiếc xe ô tô

Dies

v

/daɪZ/

Chết

Windows

n

/ˈwɪndoʊZ/

Những cái cửa sổ

 

B. Bài tập:

 

I. Choose the alternative (A, B or C) that best answers each option correctly.

 

 

(A)  /s/

(B)

/z/

(C) /Iz/

1. cleans

 

 

 

2. candles

 

 

 

3. walks

 

 

 

4. books

 

 

 

5. brushes

 

 

 

6. He swims

 

 

 

7. She talks

 

 

 

8. Ana watches.

 

 

 

9. Roy runs everyday.

 

 

 

10. Luis uses the computer.

 

 

 

11. The car stops.

 

 

 

12. Roy wishes.

 

 

 

13. The Church's altar.

 

 

 

14. Sue's pencil.

 

 

 

15. It tastes good

 

 

 

 

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 

16. A. dates                  B. bags                   C. photographs      D. speaks

17. A. parents               B. brothers             C. weekends           D. feelings

18. A. chores                B. dishes                 C. houses                D. coaches

19. A. works                 B. shops                 C. shifts                  D. plays

20. A. coughs               B. sings                   C. stops                  D. sleeps

21. A. proofs                B. books                 C. points                 D. days

22. A. helps                  B. laughs                C. cooks                 D. finds

23. A. neighbors           B. friends                C. relatives             D. photographs

24. A. snacks                B. follows               C. titles                   D. writers

25. A. streets                B. phones               C. books                 D. makes

26. A. cities                  B. satellites             C. series                  D. workers

27. A. develops            B. takes                  C. laughs                D. volumes

28. A. phones               B. streets                C. books                 D. makes

29. A. proofs                B. regions               C. lifts                     D. rocks

30. A. involves             B. believes              C. suggests             D. steals

31. A. remembers         B. cooks                 C. walls                  D. pyramids

32. A. miles                  B. words                 C. accidents            D. names

33. A. sports                B. plays                  C. chores                D. minds

34. A. nations               B. speakers             C. languages           D. minds

35. A. proofs                B. looks                  C. lends                  D. stops

36. A. signs                  B. profits                C. becomes             D. survives

37. A. walks                 B. steps                  C. shuts                  D. plays

38. A. wishes                B. practices             C. introduces          D. leaves

39. A. grasses               B. stretches             C. comprises           D. potatoes

40. A. desks                  B. maps                  C. plants                 D. chairs

 

 

C. Đáp án

I. Choose the alternative (A, B or C) that best answers each option correctly.

 

 

(A)  /s/

(B)

/z/

(C) /Iz/

1. cleans

 

۷

 

2. candles

 

۷

 

3. walks

۷

 

 

4. books

۷

 

 

5. brushes

 

 

۷

6. He swims

 

۷

 

7. She talks

۷

 

 

8. Ana watches.

 

 

۷

9. Roy runs everyday.

 

۷

 

10. Luis uses the computer.

 

 

۷

11. The car stops.

۷

 

 

12. Roy wishes.

 

 

۷

13. The Church's altar.

 

۷

 

14. Sue's pencil.

 

۷

 

15. It tastes good

۷

 

 

 

 

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

16. A. dates                  B. bags                   C. photographs      D. speaks

17. A. parents               B. brothers             C. weekends           D. feelings

18. A. chores                B. dishes                 C. houses                D. coaches

19. A. works                 B. shops                 C. shifts                  D. plays

20. A. coughs               B. sings                   C. stops                  D. sleeps

21. A. proofs                B. books                 C. points                 D. days

22. A. helps                  B. laughs                C. cooks                 D. finds

23. A. neighbors           B. friends                C. relatives             D. photographs

24. A. snacks                B. follows               C. titles                   D. writers

25. A. streets                B. phones               C. books                 D. makes

26. A. cities                  B. satellites             C. series                  D. workers

27. A. develops            B. takes                  C. laughs                D. volumes

28. A. phones               B. streets                C. books                 D. makes

29. A. proofs                B. regions               C. lifts                     D. rocks

30. A. involves             B. believes              C. suggests             D. steals

31. A. remembers         B. cooks                 C. walls                  D. pyramids

32. A. miles                  B. words                 C. accidents            D. names

33. A. sports                B. plays                  C. chores                D. minds

34. A. nations               B. speakers             C. languages           D. minds

35. A. proofs                B. looks                  C. lends                  D. stops

36. A. signs                  B. profits                C. becomes             D. survives

37. A. walks                 B. steps                  C. shuts                  D. plays

38. A. wishes                B. practices             C. introduces          D. leaves

39. A. grasses               B. stretches             C. comprises           D. potatoes

40. A. desks                  B. maps                  C. plants                 D. chairs

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn