THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Kiểm tra vật lí 30'' -HK1-10
Cập nhật lúc: 22/10/2019
 
 

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

ĐỀ KIỂM TRA 30’ LẦN 1, HK1 NĂM HỌC 2019-2020

Môn: VẬT LÍ – Lớp 10 (chương trình chuẩn)

Thời gian làm bài: 30 phút

 

TTCM ký duyệt đề

Điểm:

Nhận xét của GV:

Mã đề:

926578

 

Họ tên học sinh:………………………………………….Lớp:…………….

 

         

Câu 1:  Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều là

          A  .       B  .     C  .         D  .

Câu 2:  Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 54 km/h là

          A  t = 3 s.                           B  t = 30 s.                         C  t = 75 s.                         D  t = 270 s.           

Câu 3:  Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là

          A  v = v0 + at2.                    B  v = v0 – at.                     C  v = v0 + at.                     D  v =  - v0 + at.

Câu 4:  Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 3 – 10t (km, h). Chất điểm đó xuất phát từ điểm

          A  M cách O 3km, theo chiều âm.                                 B  O, theo chiều âm.

          C  O, theo chiều dương.                                                 D  M cách O 3km, theo chiều dương.

Câu 5:  Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t2 (m,s). Kết luận nào sau đây là sai?

          A  x > 0                              B  x0 = 0                             C  v = 6m/s                         D  a = 2m/s2  

Câu 6:  Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị  trí vật xuất phát một  khoảng OA = x0. Phương trình chuyển động của vật là

          A  x=x0.                              B  x= x0-v0t.                        C  x = x0+vt.                       D  x=v0t. 

Câu 7:  Chuyển động cơ học là

          A  sự thay đổi vị trí từ nơi này đến nơi khác.

          B  sự dời chỗ.   

          C  sự di chuyển.  

         D  sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

Câu 8:  Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua hai điểm A và B cách nhau 20m trong thời gian 2s. Vận tốc của ôtô khi đi qua điểm B là 12m/s. Gia tốc và vận tốc của ôtô khi đi qua điểm A là

          A  3 m/s2 ; 8 m/s.                B  3 m/s2 ; 6 m/s.                C  2 m/s2 ; 6 m/s.             D  2 m/s2 ; 8 m/s.                       

Câu 9:  Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được quãng đường 1000 m tàu đạt vận tốc 20 m/s. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động thì gia tốc chuyển động của tàu là

          A  -0,2 m/s2.                       B  0,2 m/s2.                         C  -0,4 m/s2.                       D  0,4 m/s2.            

Câu 10:  Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là

          A  2,5m/s2                                                                              B  5m/s2                                              C  10m/s2         D  2m/s2                              

Câu 11:  Chất điểm là một

          A  vật có kích thước vô cùng bé.                                   

          B  điểm hình học.               

          C  vật khi ta nghiên cứu chuyển động của nó trong một khoảng thời gian rất nhỏ.

          D  vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi của nó.

Câu 12:  Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s2, thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ thì phương trình có dạng

          A                      B                         C                        D   

Câu 13:  Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là

          A  v = t2 – 1.                       B  v = t2 + 4t.                      C  v = 20 – 2t.                    D  v = 20 + 2t + t2.

 

Câu 14:  Một ôtô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 40 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ôtô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 2 km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ôtô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ôtô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ôtô là

          A  x = 1 + 20t m.                B  x = 2 + 40t km.              C  x = 2 – 40t km.                     D  x = 1 – 20t m.

Câu 15:  Một xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng qua điểm A với vận tốc vA, gia tốc 2,5m/s2. Tại B cách A 100m vận tốc của xe vB=30m/s, vA có giá trị là

          A  30m/s                             B  20m/s                            C  10m/s                                    D  40m/s

Câu 16:  Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần  đều và dừng lại sau 10s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ôtô. Vận tốc của ôtô sau khi hãm phanh được 6s là

          A  6m/s                               B  2,5m/s                            C  7,5m/s                                   D  0 m/s

Câu 17:  Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, trong giây thứ nhất đi được quãng đường 3m. Trong giây thứ hai đi được quãng đường là

          A  9m                                 B  6m                                 C  3m                                        D  12m

Câu 18:  Trong công thức vận tốc của chuyển động nhanh dần đều v = v0 + at thì

          A  a luôn cùng dấu với v0.                                               B  a luôn ngược dấu với v.

          C  a luôn luôn dương.         D  a luôn ngược dấu với v0.

Câu 19:  Trong công thức vận tốc của chuyển động nhanh dần đều v = v0 + at thì

          A  a luôn cùng dấu với v0.    B  a luôn ngược dấu với v.  

         C  a luôn ngược dấu với v0. D  a luôn luôn dương.                   

Câu 20:  Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là: x = 15 +10t (m). Tọa độ của vật tại thời điểm t = 24s và quãng đường vật đi được trong 24s đó là

          A  x = 25,5m, s = 240m      B  x = 255m, s = 240m       C  x = 240m, s = 255 m      D  x = 25,5m, s = 24m  

                                      ...................................HẾT.......................................

(Học sinh ghi câu chọn vào khung)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn