Tin Mới

THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA
Cập nhật lúc: 08/11/2022
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
 1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng)

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

* Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị.

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được xét tặng cho cá nhân

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt tiêu chuẩn sau:

02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

Tỷ lệ khen cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên của từng cơ quan đơn vị là 15% trong tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, địa phương đơn vị đó. Đối với một đơn vị cơ sở khi xét khen thưởng cho cá nhân tính tỷ lệ phần trăm nếu không được một người thì được tính là một người để xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

Đã được tặng Bằng khen UBND tỉnh 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
                                                                                 CTCĐ                                                                            Lê Phú Quốc


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn